คุณสมบัติของอลูมิเนียม  (Aluminium properties)
คุณสมบัติทางเคมี ( Chemical properties)
1. ออกซิเจน เมื่ออลูมิเนียม ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน จะทำให้เกิดชั้นฟิล์ม บางๆเรียก ว่าอลูมิเนียมออกไซด์ อยู่ที่ชั้นผิวของ อลูมิเนียม ซึ่งจะทำให้ไม่เกิด ปฏิกิริยาต่อไป
2. ไนโตรเจน เมื่ออลูมิเนียม ทำปฏิกิริยา กับไนโตรเจน จะทำให้เกิดไนไตรด์ที่ อุณหภูมิสูง
3. กำมะถัน เมื่ออลูมิเนียม ทำปฏิกิริยา กับกำมะถัน จะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
4. ไฮโดรเจน เมื่ออลูมิเนียมทำปฏิกิริยา กับไฮโดรเจน ละลายแทรกซึม เข้าในอลูมิเนียมได้และใน การหล่ออลูมิเนียมถือ ว่าไฮโดรเจนเป็นก๊าซ ที่จะต้องกำจัดออก ให้หมดมากที่สุด
5. กรดอนินทรีย์ (เข้มข้น) เมื่อเกิดปฏิกิริยากับ กรดอนินทรีย์ ซึ่งอลูมิเนียมสามารถ ทนได้บ้าง
6. กรดอนินทรีย์ (เจือจาง) เมื่อเกิดปฏิกิริยากับ กรดอนินทรีย์เจือจาง ซึ่งจะทำให้เกิด ปฏิกิริยา ทันที
7. ด่าง เมื่อเกิดปฏิกิริยา กับด่าง ซึ่งสามารถ ละลายอลูมิเนียมได้
8. เกลือ เมื่อเกิดปฏิกิริยา กับเกลือ ซึ่งสามารถ กัดกร่อนอลูมิเนียมได้
9. กรดอินทรีย์ เมื่อเกิดปฏิกิริยา กับกรดอินทรีย์ ซึ่งสามารถละลาย ในอลูมิเนียมได้ทันที (ยกเว้นกรดน้ำส้ม)
10. กรดอินทรีย์ + น้ำ เมื่อเกิดปฏิกิริยา กับกรดอินทรีย์ + น้ำ ซึ่งไม่เกิด ปฏิกิริยากับอลูมิเนียม
11. ฮาโลเจน เมื่อเกิดปฏิกิริยา กับฮาโลเจน ซึ่งทำให้เกิด ปฏิกิริยาทันที
 
 
   
   
คุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical properties)
การต้านทานไฟฟ้าที่ 20C 2.6548 u ohm-cm
การนำไฟฟ้า 94.94 %IACS
 
   
   
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (Physical properties)
หมายเลขอะตอม 13  
น้ำหนักอะตอม 26.97  
วาเลนซี่ 3  
โครงสร้างผลึก f.c.c.  
มิติของแลตทิส 4.049 A
ความหนาแน่นที่ 20C 2.6989 g/mm3
จุดหลอมเหลว 660.2 C
จุดเดือด 2450 C
การหดขณะแข็งตัว 6.6 %
ความร้อนแฝงของการหลอมละลาย 94.5 cal/g
ความร้อนแฝงของการเป็นไอ 2260 cal/g
ความร้อนจำเพาะที่ 100C 0.224 cal/g
การนำความร้อนที่ 20C 0.57 cal/g
การสะท้อนแสง
   แสงจากหลอดทังสเตน 90 %
   แสง 2000 - 2500 A 86-87 %
   แสง 10000 A 96 %
สี ขาวเงิน  
 
 
   
  top